OpenBabel构造小分子二聚体

受这篇论文1启发,可以通过linker构造一个小分子的二聚体, 进而间接完成二聚配体的分子对接。 本实例采用openbabel 3.x from openbabel import pybel, openbabel mol1 = pybel.readstring('smi','CC(C)C')...

 · 1 分钟